Vincent VAN WALLEGHEM, Notaris te Koksijde (St. Idesbald)

 

Vincent VAN WALLEGHEM

Notaris te Koksijde (St. Idesbald)

Notaris.be gebruiksvoorwaarden

Dit is de officiële website van het Vlaams Notariaat, een uitgave van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.
Bergstraat 30-32, B - 1000 Brussel

 

Toepasselijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op deze website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Elk bezoek aan de website is onderworpen aan deze disclaimer. Door zijn bezoek aan de website stemt de bezoeker stilzwijgend in met de toepasselijkheid van de disclaimer.

Privacybeleid

Wanneer u zich aanmeldt voor één van de diensten die via deze site worden aangeboden, vraagt “KFBN-VlaNot” u bepaalde informatie over uzelf te verstrekken door een online-formulier in te vullen en te verzenden. U bent volledig vrij om u al dan niet hiervoor te registreren. Als u echter beslist om u te registreren, dan vragen wij u persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, postadres, e-mailadres.
“KFBN-VlaNot” verzamelt deze informatie om uw deelname in de activiteiten die u kiest, vast te leggen en te ondersteunen. Als u zich bijvoorbeeld abonneert op de nieuwsbrief, dan wordt de informatie gebruikt om u deze nieuwsbrief geregeld te kunnen toesturen.

De persoonsgegevens die de bezoeker bij de registratie ingeeft, worden door de “KFBN-VlaNot” in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek opgeslagen. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van de “KFBN-VlaNot” die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden worden verwerkt en gebruikt.

De gebruiker of abonnee kan toegang krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd.

Soms zal de “KFBN-VlaNot”-website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website/nieuwsbrief uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

 

Doel

Alle informatie op de websites van de “KFBN-VlaNot” is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, moet u altijd de notaris in uw buurt raadplegen.

 

Copyright

Door gebruik te maken van de “KFBN-VlaNot”-pagina's verklaart u in te stemmen met de voorwaarden van de hiernavolgende regels. Als u niet akkoord kunt gaan met deze regels, gelieve dan geen gebruik te maken van de diensten van “KFBN-VlaNot”.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de “KFBN-VlaNot”.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de “KFBN-VlaNot” verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Er is gepoogd om alle houders van de auteursrechten te contacteren. Mochten er desalniettemin instanties zijn die menen dat hun rechten niet zijn gerespecteerd, dan kunnen ze alsnog contact opnemen met de webmaster (emailadres).
Het aanbrengen van hyperlinks naar andere sites impliceert niet dat “KFBN-VlaNot” noodzakelijkerwijze akkoord gaat met de inhoud van de informatie die op deze sites wordt aangeboden. De gekoppelde websites staan niet onder de controle van de medewerkers van “KFBN-VlaNot” en zij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de informatie die u ontvangt via deze sites.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de site “KFBN-VlaNot”, maar alleen als “KFBN-VlaNot” in het volledige scherm van de browser zichtbaar wordt en het adres (URL) van de site zichtbaar blijft. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de “KFBN-VlaNot”. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site.

Door deze site te gebruiken, bevestigt u dat u de site niet zult gebruiken voor illegale doeleinden. U mag de site niet moedwillig beschadigen, uitschakelen of overbelasten. U mag geen informatie of enig andere gegevens trachten te bekomen door handelingen die niet uitdrukkelijk zijn voorzien.
Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

 

Aansprakelijkheid

De informatie op de “KFBN-VlaNot-website” is vulgariserend en het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. De” KFBN-VlaNot” streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan de “KFBN-VlaNot” hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De “KFBN-VlaNot” is niet verantwoordelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten en geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie